top of page

PRIVACY AFSPRAKEN

In deze verklaring informeren wij u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en met persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website. Wij bewaren uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en u tijdig te informeren over wijzigingen rond die activiteiten.
Identiteit van CultuurStek


CultuurStek Den Hoorn stimuleert en faciliteert culturele activiteiten in Den Hoorn en omgeving. Daarmee draagt zij bij aan het versterken van de identiteit en de sociale samenhang in Den Hoorn. CultuurStek Den Hoorn is een zelfstandige stichting.


Contactgegevens CultuurStek Den Hoorn

 

Contactpersoon:     Hans Vlaanderen
Postadres:              De Look 8 2635 GE Den Hoorn
Telefoon:                 06 13689230
Mailadres:               info@CultuurStek.nl
Website:                  www.CultuurStek.nl

Privacyverklaring

 

Wanneer u zich via info@CultuurStek.nl of via een formulier aanmeldt voor de nieuwsbrief, of wanneer u zich aanmeldt als vriend of  sponsor nemen wij de minimaal benodigde gegevens op in ons gegevensbestand. Met uw aanmelding stemt u in met de voorwaarden van het privacy-beleid van CultuurStek Den Hoorn, zoals neergelegd in deze privacyverklaring.

CultuurStek Den Hoorn gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij met welk doel?

 

Belangstellende
Als belangstellende van CultuurStek registreren wij uw:

 • naam

 • mailadres

Die gegevens gebruiken wij om:

 • U een nieuwsbrief toe te zenden;

 • U te kunnen inschrijven voor activiteiten met een deelnamelimiet;

 • U te kunnen e-mailen bij wijzigingen omtrent activiteiten;

 • Een oproep te kunnen doen voor deelname aan of vrijwilligerstaken bij activiteiten.

 

Vriend of sponsor
Bent u vriend of sponsor van CultuurStek Den Hoorn, dan registreren wij naast uw:

 • naam of bedrijfsnaam

 • e-mailadres

 • postadres

 • telefoonnummer

 • bankrekeningnummer

Die gegevens gebruiken wij om:

 • U een factuur te kunnen sturen voor uw jaarlijkse bijdrage

 • Een incasso-opdracht aan uw bank te verzenden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

CultuurStek Den Hoorn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op info@CultuurStek.nl

CultuurStek zal alleen gegevens verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze eerder beschreven werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. CultuurStek verkoopt uw gegevens niet aan derden.  Met bedrijven die in opdracht van ons uw gegevens verwerken sluiten wij een bewerkers- of verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CultuurStek Den Hoorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Mailberichten via ons mailsysteem

 

Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ieder bericht (nieuwsbrief, oproep of wijziging) verzonden via ons mailsysteem La Posta bevat, zoals het hoort, een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
 

Wij bewaren uw gegevens tot dat u zich afmeldt via ons mailsysteem La Posta of via info@CultuurStek.nl verzoekt om uw gegevens uit het bestand te verwijderen.

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van uw gegevens


Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, of wilt u uw gegevens wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met info@CultuurStek.nl

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens


Ook als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens kunt u die toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor een bericht naar info@CultuurStek.nl. Heeft u een klacht over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering

 

CultuurStek Den Hoorn maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Laatste wijziging: 5 april 2021

bottom of page