top of page

Leveringsvoorwaarden

Definities

1. Stichting CultuurStek Den Hoorn, gevestigd te Den Hoorn (ZH) onder KvK nr.

77735323.

2. Klant: degene met wie Stichting CultuurStek Den Hoorn een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: stichting CultuurStek Den Hoorn en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen

van diensten of producten door of namens stichting CultuurStek Den Hoorn.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de

klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Betalingen en betalingstermijn

1. Stichting CultuurStek Den Hoorn mag bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling van het

overeengekomen bedrag verlangen.

2.  De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat stichting CultuurStek Den Hoorn de klant een aanmaning hoeft te sturen dan

wel in gebreke hoeft te stellen.

4.  Stichting CultuurStek Den Hoorn behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van

onmiddellijke betaling.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is stichting CultuurStek Den Hoorn gerechtigd de

wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in

verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan stichting CultuurStek Den Hoorn.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag stichting CultuurStek Den Hoorn zijn verplichtingen opschorten totdat de

klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van stichting CultuurStek Den Hoorn op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door stichting CultuurStek Den Hoorn,

dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan stichting CultuurStek Den Hoorn te betalen.

 

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is stichting CultuurStek Den Hoorn gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten

aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Stichting CultuurStek Den Hoorn roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische

mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan stichting CultuurStek Den Hoorn, tenzij partijen hierover

andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

 

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden

op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt

 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

 • het product geen los tijdschrift of losse krant is

 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@cultuurstek.nl.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te

retourneren aanstichting CultuurStek Den Hoorn, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige

bestelling aan stichting CultuurStek Den Hoorn heeft geretourneerd, dan zal stichting CultuurStek Den Hoorn

eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig

geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van stichting CultuurStek Den Hoorn voor zover de volledige

bestelling wordt geretourneerd.

 

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan

komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument, tenzij de

consument een volledige bestelling retourneert met een minimumwaarde van € 10 (exclusief verzendkosten).

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

1. Stichting CultuurStek Den Hoorn kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant

onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van stichting CultuurStek Den Hoorn

heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd

is aan stichting CultuurStek Den Hoorn.

3. Stichting CultuurStek Den Hoorn is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als

gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan stichting CultuurStek Den

Hoorn te verrekenen met een vordering op stichting CultuurStek Den Hoorn.

 

Eigendomsvoorbehoud

1. Stichting CultuurStek Den Hoorn blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan

aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van stichting CultuurStek Den Hoorn, met inbegrip van vorderingen

over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.

2. Tot die tijd kan stichting CultuurStek Den Hoorn zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de

zaken terugnemen.

 

 

 

 

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden

of anderszins bezwaren.

4. Indien stichting CultuurStek Den Hoorn een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als

ontbonden en heeft stichting CultuurStek Den Hoorn het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te

vorderen.

 

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij stichting CultuurStek Den Hoorn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft stichting CultuurStek Den Hoorn het

recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan

stichting CultuurStek Den Hoorn kan tegenwerpen.

 

Levertijd

1. De door stichting CultuurStek Den Hoorn opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding

daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan

een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van stichting CultuurStek Den Hoorn.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om

de overeenkomst te ontbinden, tenzij stichting CultuurStek Den Hoorn niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te

zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan

plaatsvinden.

 

Levering en overgang van risico

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het

moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.

 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in

ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke

waarvan stichting CultuurStek Den Hoorn niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan

producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan stichting CultuurStek Den Hoorn, bij gebreke

waarvan stichting CultuurStek Den Hoorn niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,

ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

 • zaken vanstichting CultuurStek Den Hoorndie bij de klant aanwezig zijn

 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van stichting CultuurStek Den Hoorn de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een

eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening

van de klant.

 

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor stichting

CultuurStek Den Hoorn enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)

fabricage, constructie of materiaal.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,

aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de

oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen

partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de

macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1. Stichting CultuurStek Den Hoorn voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen

van goed vakmanschap uit.

2. Stichting CultuurStek Den Hoorn heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten

verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het

eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat stichting CultuurStek Den Hoorn tijdig kan beginnen aan de

uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat stichting CultuurStek Den Hoorn tijdig kan beginnen aan de uitvoering

van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de

overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan stichting CultuurStek Den Hoorn.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet

anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert stichting CultuurStek Den Hoorn de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door stichting CultuurStek Den Hoorn redelijkerwijs verlangde

informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op,

dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Uitvoering van een dienst

1. Stichting CultuurStek Den Hoorn zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren en

garandeert de vastgelegde afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander conform de wet en

maatschappelijke gebruik en met inachtneming van de zorg van een goed dienstverlener op grond van artikel 7:401

BW.

2. Indien stichting CultuurStek Den Hoorn op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar

behoren kunnen worden nagekomen, dient stichting CultuurStek Den Hoorn de klant hiervan onmiddellijk op de

hoogte te stellen.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart stichting CultuurStek Den Hoorn tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de

door stichting CultuurStek Den Hoorn geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

1. De klant dient een door stichting CultuurStek Den Hoorn geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te

onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de klant stichting CultuurStek Den Hoorn daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder

geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen stichting CultuurStek Den Hoorn uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de

tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat stichting CultuurStek

Den Hoorn in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat stichting

CultuurStek Den Hoorn gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

Als stichting CultuurStek Den Hoorn een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk

aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan stichting CultuurStek Den Hoorn

verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid stichting CultuurStek Den Hoorn

1. Stichting CultuurStek Den Hoorn is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover

die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien stichting CultuurStek Den Hoorn aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe

schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Stichting CultuurStek Den Hoorn is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,

gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien stichting CultuurStek Den Hoorn aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door

een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door

een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van stichting CultuurStek Den Hoorn vervalt in elk geval 12 maanden na

de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het

bepaalde in artikel 6:89 BW.

 

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer stichting CultuurStek Den Hoorn toerekenbaar

tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe

betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door stichting CultuurStek Den Hoorn niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan

kan ontbinding pas plaatsvinden nadat stichting CultuurStek Den Hoorn in verzuim is.

3. Stichting CultuurStek Den Hoorn heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn

verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien stichting CultuurStek Den

Hoorn kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn

verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van stichting CultuurStek Den Hoorn in

de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan stichting CultuurStek Den Hoorn kan worden

toegerekend in een van de wil van stichting CultuurStek Den Hoorn onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming

van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming

van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van stichting CultuurStek Den Hoorn kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen,

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor stichting CultuurStek Den Hoorn 1 of meer verplichtingen naar

de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat stichting CultuurStek Den Hoorn er weer

aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Stichting CultuurStek Den Hoorn is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet

als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging leveringsvoorwaarden

1. Stichting CultuurStek Den Hoorn is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal stichting CultuurStek Den Hoorn zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.

 

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van stichting CultuurStek Den Hoorn.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat stichting CultuurStek Den Hoorn bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar stichting CultuurStek Den Hoorn is gevestigd, is exclusief

bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 01 mei 2022.

Button
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page